જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત! જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

Welcome To Gujarati Cultural Society of Saskatoon

Gujarati Cultural Society of Saskatoon Organizing manny events with good support.

Please book your ticket as we have limited entry.

 

Members
Our Total Member
Total Events
100 % Events Satisfaction
Event Booking
All Over The Satisfaction

Daily News Paper.

Comming Events

Navratri Oct 4,5,11 and 12

Current Events

Last Events List

Established sed fact will that sed tracted by sed the readable of a when looking when layout finish on time.

Event Place

Established sed fact will that sed tracted by sed the readable of a when looking when layout finish on time.

Executive Committee Members

images
Gandhi Harshad
President
images
Patel Dilip
Past President
images
Patel Surin
Vice President
images
Panchal Narendra
Trasurer