જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત! જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

Our Committee Members

images
Gandhi Harshad
President
images
Patel Dilip
Past President
images
Patel Surin
Vice President
images
Panchal Narendra
Treasurer
images
Joshi Gaurav
Secretary
images
Patel Bharat
Board Member
images
Patel Kamlesh
Board Member
images
Patel Ketan
Board Member
images
Patel Hitesh
Board Member
images
Patel Dinesh
Board Member
images
Bhagat Kevin
Board Member