જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત! જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

Contact Us

If you have a suggestion, feedback, comments, compliment or complaint send us email on below email address.

Email :  support@saskgcss.org

President : Mr. Harshad Gandhi
Vice President : Mr. Surin Patel

Meet Us In Our Office:

Let’s Talk To Us