જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત! જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

image

Register Member

Picnic1-2022

Non Member Register

Terms and Condition

In the Navratri hall event, alcohol Strictly Prohibited. if any person found come with alcohol consumed his/her entry will be restricted.

Ticket is must compulsory for every one. when you come please bring your ticket with you. Your Entry will be prohibited without ticket.

On each entry/exit you have to scan barcode from your ticket.

Ticket is valid on give date and time for issued person only.